Regulamin konkursu Broger California

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin precyzuje warunki Konkursu „BROGER CALIFORNIA” (zwanego dalej "Konkursem")
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  Organizator –POWERBIKE S.A., ul.Batorowska20 Dąbrowa, 62-070 Dopiewo NIP: 7811756729

Uczestnik- osoba fizyczna, biorąca udział w niniejszym Konkursie
Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 zpóźn. zm.);
Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
Konkurs - akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;
Regulamin - niniejszy dokument.

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszego komentarza pod postem konkursowym na oficjalnym profilu Instagram Broger Moto. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
 • 2. Okres trwania i zasady Konkursu
 1. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia w serwisie Instagram do dnia 18.12.2022 g. 23:59. Zgłoszenia nadesłane później niż czas zakończenia konkursu nie będą brane pod uwagę przy wyborze Zwycięzcy.

2.Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w trakcie trwania konkursu umieszczą odpowiedź w komentarzu pod postem z informacją o konkursie i wykonają zadanie konkursowe. 

 1. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 2. Organizator informuje, że Konkurs, nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook, Instagram. Facebook i Instagramsą znakiem towarowym zastrzeżonymi przez Facebook Inc. i Instagram, jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminów serwisów społecznościowych Facebook i Instagram. 
 3. Serwisy Facebook i Instagram Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu. 
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
 • 3. Przebieg konkursu
 1. Aby przystąpić do konkursu należy:
 2. a) zapoznać się z regulaminem konkursu
 3. b) obserwować profil @brogermoto
 4. c) udostępnić grafikę konkursową
 5. d) w komentarzu oznaczyć motocyklowego kompana
 6. Każdy z uczestników konkursu może umieścić dowolną liczbę komentarzy.
 • 4.Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania Nagród.
 1. Nagrodami w Konkursie są kurtka motocyklowa Broger California, Butelka termiczna Broger x Mizu, skarpetki Broger Moto
 2. Ostateczny wybór najlepszej odpowiedzi zostanie dokonanyw dn. 19.12.2022 r.przez jury składające się z 3 pracowników działu marketinguPowerbikeS.A. powołanych przez organizatora 
 3. Jury w drodze losowania wybierze 3 zwycięzców.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji
 5. Zwycięzcami Konkursu zostanie 3 Uczestników.
 6. Wyniki konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie Instagram Story na portalu społecznościowym Instagram na profilu organizatora. Na zgłoszenie zwycięzcy (wiadomość prywatna z podaniem adresu dostawy) organizator czeka do dnia 23.12.2022 r.
 7. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę.
 8. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny.
 9. Zgłaszając się do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku przez firmę POWERBIKE S.A., ul.Batorowska20 Dąbrowa, 62-070 Dopiewo NIP: 7811756729

 w celu jego umieszczania i publikowania:

- na profilach społecznościowych firmy (FB, Instagram, Snapchat, Twitter, itp.)

- materiałach marketingowych (grafiki, banery, vouchery, ulotki itp.).

 • 5. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Broger California”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 6. Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.