Regulamin konkursu "Wygraj Voucher"

§1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin precyzuje warunki ankiety-konkursu „Wygraj Voucher" (zwanego dalej "Konkursem")
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
 3. Organizator – POWERBIKE SA, ul.Batorowska20 Dąbrowa, 62-070 Dopiewo NIP: 7811756729
 4. Uczestnik - osoba fizyczna, biorąca udział w niniejszym Konkursie
 5. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 6. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
 7. Konkurs - akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;
 8. Regulamin - niniejszy dokument.
 9. Przedmiotem konkursu jest odpowiedzenie na wszystkie pytania na ulotce, którą uczestnik znajduje w pakiecie startowym a następnie wrzucenie jej do urny znajdującej się na stoisku Broger Moto.
 10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
§2. Okres trwania i zasady Konkursu
 1. Konkurs trwa od rozpoczęcia się wydarzenia Scrambler Fever 2023 a kończy się 10.06.2023 o godzinie 20:00. Zgłoszenia nadesłane później niż czas zakończenia konkursu nie będą brane pod uwagę przy wyborze Zwycięzcy.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w trakcie trwania konkursu wykonają zadanie konkursowe. 
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Organizator wydarzenia Scrambler Fever 2023 nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu. 
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

§3. Przebieg konkursu
Aby przystąpić do konkursu należy:
- zapoznać się z regulaminem konkursu,
- podać dane kontaktowe,
- odpowiedzieć na pytanie konkursowe, zadane w ankiecie.
W konkursie można wziąć udział tylko raz.

§4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania Nagród.

 1. Nagrodą w Konkursie są 3 vouchery na odzież motocyklową marki Broger.
 2. Ostateczny wybór najlepszej odpowiedzi zostanie dokonany w dn. 10.06.2023 r. przez jury składające się z 2 pracowników działu marketingu Powerbike SA powołanych przez organizatora.
 3. Jury w drodze głosowania wybierze zwycięzcę, którego odpowiedź uzna za najciekawszą, według własnych preferencji.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji
 5. Zwycięzcami konkursu zostaną trzy osoby, które swoją odpowiedzią przekonają komisje.
 6. O wynikach konkursu zwycięzca zostanie poinformowany podczas podsumowania wydarzenia oraz na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 7. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę.
 8. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny.
 9. Zgłaszając się do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku przez firmę POWERBIKE SA, ul.Batorowska20 Dąbrowa, 62-070 Dopiewo NIP: 7811756729 w celu jego umieszczania i publikowania:
  - na stronie www.brogermoto.com
  - na profilach społecznościowych firmy (FB, Instagram, Snapchat, Twitter, itp.)
  - materiałach marketingowych (grafiki, banery, vouchery, ulotki itp.).

§5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "Wygraj voucher”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.